Warunki Zakupu

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BivyCarp działajacego pod domeną bivycarp.pl 

I. Definicje 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu; 
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.); 
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego bivycarp.pl; 
4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod bivycarp.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia; 
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym; 
6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu; 
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.); 
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); 
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 

II. Postanowienia ogólne 
2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod bivycarp.pl 
2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
2.3. Sklep internetowy, działający pod bivycarp.pl, prowadzony jest przez FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK. 
2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]: 
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego; 
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego; 
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego; 
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego. 
2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 
a) Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą java, lub 
b) Firefox w wersji 26.0 lub nowszej z właczoną obsługą java, 
2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu. 
2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa BivyCarp zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni. 
2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bivycarp.pl oraz sporządzić jego wydruk. 
2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego 
3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach. 
3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu. 
3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe. 
3.4. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: 
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, 
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego, 
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK. 
3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK. 
3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie. 
3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do: 
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, 
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, 
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam), 
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK, 
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego, 
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet. 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 
4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową bivycarp.pl, dokonać wyboru towaru z oferty sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie. 
4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. 
4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie. 
4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: 
a) przedmiotu zamówienia, 
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują), 
c) wybranej metody płatności, 
d) wybranego sposobu dostawy, 
4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”. 
4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. 
4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Dokonałeś zakupu w sklepie BivyCarp, z ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. 
4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej. 
4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem. 

V. Dostawa 
5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. 
5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub poprzez odbiór osobisty. 
Koszty dostawy podane sa w dziale Ceny dostaw towaru dostępnej pod adresem: . Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia. 
5.3. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. 
5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu bivycarp.pl oraz sporządzić jego wydruk przy pomocy narzędzi przeglądarki. 
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz 
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz Paragonu lub Faktury VAT. 

VI. Ceny i metody płatności 
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. 
6.2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny: 
a) przelewem na numer konta bankowego ING Bank Śląski 47 1050 1399 1000 0092 6211 6115, 
b) Za pobraniem - płatność kurierowi przy odbiorze towaru,
c) Płatność internetowa, w tym kartami płatniczymi za pomocą serwisu PayU.

VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy 
7.1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK podany w niniejszym Regulaminie. 
7.2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. 
7.3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku: 
- świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; 
- dostarczania prasy 
7.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: BivyCarp, al. Niepodległości 88 43-100 Tychy. 
7.5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu. 
7.6. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów 
8.1. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 
8.2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@bivycarp.pl. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 
8.3. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej. 

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną 
9.1. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: BivyCarp, al. Niepodległości 88 43-100 Tychy, mailowo pod adres sklep@bivycarp.pl 
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. 
9.5. FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do [14] dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. 

X. Postanowienia końcowe 
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA EMI KATARZYNA CHROBASZCZYK a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę [podmiotu prowadzącego sklep internetowy]. 
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego. 


bivycarp.pl

e -mail: sklep@bivycarp.pl